Estatuts

CAPITOL I

 

Denominació, fi, domicili i àmbit territorial

 

Article 1. Amb la denominació d’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida es constitueix en Associació l’entitat, d’acord amb la normativa publica en la Llei 7/1997 de la Generalitat de Catalunya, de 18 de Juny i el Decret 27/2001, de 23 de gener, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’establert en aquets Estatuts.

 

Article 2. L’Associació que es constitueix tindrà fonamentalment els següents fins:

 

1er. La prevenció i actuació en situacions de greu risc o catàstrofe i la protecció i socors de les persones, els béns i el medi ambient en aquestes situacions. També podran desenvolupar totes aquelles tasques encaminades a assolir els objectius previstos en la llei 4/1997, de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

2on. Promoure i realitzar activitats de caràcter voluntari dins els serveis preventius que pugessin sorgir dins el municipi.

3er. Col·laborar amb el municipi amb l’elaboració i desenvolupament dels diferents plans d’emergència i els que en un futur aprovi el municipi.

 

Article 3. El domicili social de l’associació es fixa a Lleida, Rambla de Ferran, 13 – 1ª planta; podent-se traslladar quan així ho acordi la Junta Directiva, donant coneixement als associats a la primera Assemblea General que es celebri.

 

Article 4. L’àmbit territorial previst pel desenvolupament de les activitats assenyalades resta circumscrit al terme municipal de Lleida, sens perjudici del que pugui establir la vigent legislació.

 

Article 5. No s’estableix termini de vigència de l’Associació.

 

Article 6. L’Associació tindrà personalitat jurídica pròpia. No té cap finalitat lucrativa, i dedicarà, en tot cas, els beneficis que pugui obtindrà, al desenvolupament d’activitats relacionades directament amb els fins de l’Associació. Cap membre associat tractarà d’utilitzar l’Associació per finalitats no recollides en aquests Estatuts.

 

Article 7. L’Associació es regirà:

 

 1. Pels seus Estatuts.
 2. Pel Reglament Intern d’Organització i Funcionament, que redactarà la Junta Directiva i aprovarà l’Assemblea General en la primera reunió que es convoqui.
 3. Per la reglamentació municipal en matèria de Protecció Civil.
 4. El no previst en les nomes anteriors, serà d’aplicació la normativa de la Llei 7/1997 de la Generalitat de Catalunya, de 18 de juny i demés normativa complementaria.

 

 

CAPITOL II

 

Òrgans de govern i administració de l’Associació.

 

Article 8. Els òrgans de govern i administració de l’Associació son:

 

 1. a)L’Assemblea General.
 2. b)La Junta Directiva.

 

De l’Assemblea General.

 

Article 9. L’Assemblea General, legalment constituïda d’acord amb  la llei i  amb els presents Estatuts, es l’òrgan suprem de l’Associació i els seus acords són obligats pels associats.

 

Article 10. Les Assemblees Generals son: Ordinàries i Extraordinàries. Amb dues seran presidides pel President de la Junta Directiva o el seu substitut, el qual dirigirà els debats i determinarà l’ordre del dia. Actuarà de Secretari el titular d’aquest càrrec; en cas d’impossibilitat, el membre de la Junta que es designi. Durant el primer trimestre de l’any, es celebrarà l’Assemblea General Ordinària, la qual serà convocada pel President de forma i manera reglamentaries.

 

Article 11. Les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, restaran degudament constituïdes en primera convocatòria quan hagi la meitat més un dels associats i en segona convocatòria, mitja hora després de l’assenyalada en la primera, sigui quin sigui el número d’assistents.

 

Article 12. Els acords presos per l’Assemblea General i per la Junta Directiva, es consignaran en el llibre d’actes que portarà l’Associació, les quals seran signades pel President i Secretari. Els acords es prendran per majoria de vots presents.

 

Article 13. Les Assemblees Generals tant les Ordinàries com les Extraordinàries, seran convocades pel President, amb quinze dies d’antelació com a mínim, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de tots els associats que constin en la relació actualitzada que ha de tenir l’Associació, constant-hi l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera convocatòria.

 

Article 14. L’Assemblea General de l’Associació, sobirana, te les competències següents:

 

 1. a)Modificar els Estatuts.
 2. b)Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
 3. c)Aprovar el pressupost anyal i la liquidació de comptes anyals i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’Associació i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.
 4. d)Acordar la dissolució de l’Associació.
 5. e)Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. f)Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. g)Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats.
 8. h)Aprovar el Reglament Intern d’Organització i Funcionament.
 9. i)Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser associats/des, i també les altes i baixes d’associats/des per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. j)Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

 

Article 15. L’Assemblea General Extraordinària es reunirà quan ho consideri oportú la Junta Directiva i ho ha de fer quan ho sol·licitin per escrit al menys el 25 % dels associats, en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 15.1. Impugnació d’acords de l’Assemblea.

 

 1. Són impugnables els acords de l’Assemblea contraris a les lleis o als Estatuts i que lesionin, en benefici d’un o mes associats/des o de terceres persones, els interessos de l’Associació.
 2. Estan legitimats per a impugnar els acords contraris a les lleis els associats/des i qualsevol persona que acrediti un interès legítim. L’acció caduca al cap d’un any d’haver estat pres l’acord.
 3. Estan legitimats per a impugnar qualsevol altre acord, a part dels esmentats per l’apartat 1, els associats/des assistents a l’Assemblea que hagi fet constar en acta llur oposició a l’acord, els associats/des absents, els que han estat privats il·legítimament del dret de vot i els membres de la Junta Directiva.                     L’acció caduca al cap de quaranta dies d’haver estat pres l’acord.
 4. Qui ha presentat la impugnació pot  sol·licitar al Registre d’Associacions l’anotació marginal, amb una justificació. El Registre d’Associacions ha de fer l’anotació i n’ha de donar trasllat a l’Associació.
 5. D’acord amb les previsions estatutàries o quan així s’acordi en Assemblea General, es poden sotmetre a arbitratge les controvèrsies derivades dels acords adoptats.

 

De la Junta Directiva.

 

Article 16. Els càrrecs de la Junta Directiva seran elegits per sufragi universal directe i secret. Els membres de la Junta Directiva han de ser socis de l’Associació. La Junta Directiva ha de estar formada com a mínim per:

 

–         President

–         Secretari

–         Tresorer

–         Vocals (un com a mínim)

 

Article 16.1. Amb l’objecte de canalitzar degudament tota idea tendint a millor desenvolupament i finalitat de l’Associació, els membres de la Junta Directiva rebran sugerencies dels associats/des.

 

Article 17. Els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics, gratuïts i no remunerables sent la seva durada de quatre anys. Tots els càrrecs son reelegibles, es reconeix el dret a dimitir. El nomenament i el cessament s’han de notificar per escrit al Registre d’Associacions, a fi que en quedi constància.

Article 18. El President i Secretari ho seran automàticament de l’Assemblea General de l’Associació.

 

Article 19. La Junta Directiva es reunirà, als menys, una vegada al mes i quantes calgui per ésser convocades pel President o sol·licitada per, com a mínim la meitat més un dels associats/des components de la mateixa.

Els acords de la Junta Directiva es prendran per  majoria de vots presents, essent requisit indispensable per a la validesa l’assistència de la majoria dels seus components. El vot de qualitat del President decidirà els empats desprès d’una segona votació.

 

Article 20. La manca d’assistència a tres sessions seguides de la Junta Directiva d’un component d’ella, sense justificació de la seva absència, podrà ser motiu del seu cessament en el càrrec.

 

Article 21. En cas d’existir alguna vacant per mort, malaltia o dimissió, la Junta Directiva resta facultada per a dotar interinament els càrrecs vacants, però aquesta elecció no serà definitiva fins que sigui col·lectivament ratificada per l’Assemblea General. En cas de dimissió col·lectiva de la Junta Directiva, s’elegirà una nova Junta en Assemblea General Extraordinària convocada per aquest motiu.

 

Article 22.  La Junta Directiva assumirà les funcions directives de l’Associació i a més, li correspon la mes amplia representació i administració dels fons socials i la seva distribució, havent de confeccionar el pressupost anyal que haurà d’ésser aprovat per l’Assemblea General.

 

Article 23.  Les funcions de la Junta Directiva son:

 

 1. a)Administrar els fons socials.
 2. b)Convocar i fixar data a les Assembles Generals.
 3. c)Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General.
 4. d)Coordinar l’activitat de les diferents comissions.
 5. e)Interpretar els Estatuts i redactar el Reglament Intern d’Organització i Funcionament que haurà d’ésser aprovat per l’Assemblea General i vetllar pel seu compliment.
 6. f)Proposar per la seva aprovació en Assemblea General l’estat de comptes, així com la memòria anyal de les activitats realitzades per la Junta Directiva.

 

Article 24. El President tindrà la representació legal de l’Associació, actuarà en el seu nom i fiscalitzarà l’execució dels acords presos per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

A més li correspon:

 

 1. a)Presidir les reunions de les Assemblees i Juntes.
 2. b)Convocar a la Junta Directiva i les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries.
 3. c)Vist-i-plau de les actes de les sessions i vetllar, perquè es realitzin els acords presos.
 4. d)Autoritzar amb la seva signatura tota mena d’acords i documents que emanin de l’Associació.
 5. e)Autoritzar el pagament per part del compte dels fons prèviament presentats pel tresorer.
 6. f)Exercir totes les accions que legalment pertoquin pel bon ordre i defensa de l’Associació.
 7. g)Adoptar totes les mesures que consideri escaients pel millor govern, regim i administració de l’Associació, donant compte de les mateixes.
 8. h)Aquelles altres funcions que no siguin d’exclusiva competència de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.

 

Article 25.  Funcions del Secretari, Tresorer i Vocals.

 

Secretari, les principals funcions a desenvolupar seran:

 

 1. a)Dur a terme la secretària de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 2. b)Convocar per ordre del President als òrgans de govern.
 3. c)Aixecar l’acta de la sessió, certificar els acords i quants documents hagin d’expedir-se.
 4. d)La custodia del llibre d’associats/des i d’actes.

 

Tresorer, les seves funcions seran:

 

 1. a)Recaptació i custòdia dels fons.
 2. b)Dur la comptabilitat.
 3. c)Abonar lliuraments i factures, prèvies les adients autoritzacions.
 4. d)Presentació dels balanços.
 5. e)Confecció del projecte de pressupost.

 

Vocals, les funcions d’aquets seran:

 

 1. a)Aportar iniciatives.
 2. b)Col·laborar en les gestions i tasques encomanades a la Junta Directiva.

 

 

CAPITOL III

 

Dels voluntaris, classes, drets i deures.

 

Article 26. Podran pertànyer a l’Associació totes les persones físiques majors d’edat, residents a Catalunya, preferentment en el municipi de Lleida i que tinguin interès en col·laborar directament i de forma regular en les activitats pròpies de protecció civil.

 

Article 26.1. Podran pertànyer a l’Associació com a membres de ple dret, totes les persones que tinguin la condició de voluntari/ària de protecció civil acreditada per l’ajuntament respectiu i que superin les proves que es determinaran en el Reglament Intern d’Organització i Funcionament.

 

Article 26.2. L’Associació podrà nomenar “Socis d’Honor” a quantes persones jurídiques, organismes o institucions, tant publiques com privades que col·laborin de manera rellevant al compliment i realització dels fins.

La proposta per al nomenament de “Socis d’Honor” suposa únicament un públic reconeixement als mèrits adquirits, però no comporta cap altre deute ni  dret dins l’àmbit de l’Associació.

 

Article 27. Seran socis numeraris aquells que amb dret a això ho sol·licitin i siguin provisionalment acceptats per la Junta Directiva en el seu dia, es portarà un llibre de registre especial per a aquest associats/des.

 

Article 28. Els drets dels associats/des són els següents:

 

 1. Assistir a les Assemblees Generals i participar-hi.
 2. Votar a l’Assemblea.
 1. a)Tota persona associada disposa d’un vot a l’Assemblea.
 2. b)S’admet el vot per delegació, i, en aquest cas, el Reglament Intern d’Organització i Funcionament determinarà el procediment a seguir, no podent representar un mateix soci, més de dos vots delegats, els quals seran degudament acreditats amb el full de delegació i la corresponent fotocòpia del DNI del soci que delega el seu vot.
 1. Ésser informats de la marxa de l’Associació, de la identitat dels altres membres de      l’Associació, de l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst tractar en les Assemblees i verbalment durant l’Assemblea. Els membres de la Junta Directiva han de proporcionar la informació sol·licitada, tret que, segons llur parer, aquesta informació perjudiqui els interessos de l’Associació. Aquesta excepció no és procedent quan ho sol·liciten per escrit la informació el 10 % com a mínim, dels associats/des.
 2. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries desprès d’haver estat informats de les causes que les motiven, les quals només es poden fundar en d’incompliment dels deures com a associat/da. La imposició de les sancions ha d’ésser sempre motivada.
 3. Posseir un exemplar dels Estatuts vigents i del Reglament Intern d’Organització i Funcionament, si n’hi ha.
 4. Consultar els llibres de l’Associació.
 5. Ésser electors i elegits per a formar part dels òrgans de l’Associació.
 6. Transmetre la condició de voluntari si els Estatuts o permeten.

 

Article 29. Els deures de les persones associades son:

 

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per a l’assoliment d’aquestes.
 2. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i del Reglament Intern d’Organització i Funcionament.
 3. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
 4. Abstindres de fer de per si tota qüestió aïllada en representació de l’Associació sense el consentiment de la Junta Directiva que és a qui correspon tenir-la.

 

Article 30. Pèrdua de la qualitat d’associat.

 

1er. Les persones integrades en l’Associació perdran la qualitat d’associat/da:

 

 1. a)Per la seva renúncia voluntària per escrit.
 2. b)Per la manca de compliment dels acords presos en la Junta Directiva o Assemblea General
 3. c)Per acord de la Junta Directiva, qual el associat/da, pel seu comportament incorrecte, amb els seus actes o paraules, hagi comès infraccions. Es donarà compte de tal decisió a l’Assemblea General, en la primera reunió que es convoqui.

 

2on. Se seguirà als efectes de l’establert en el paràgraf A i C del número anterior, el procediment disciplinari següent:

 

 1. a)Les faltes es consideraran lleus, greus i molt greus segons especifica el Reglament Intern d’Organització i Funcionament.
 2. b)Les infraccions a lo disposat en aquests Estatuts i en el Reglament Intern d’Organització i Funcionament es sancionaran, si s’escau, prèvia tramitació del corresponent expedient, que “s’incoarà” per acord de la Junta Directiva, designant en el termini de 10 dies, un instructor que tramitarà l’expedient sancionador i proposarà la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adoptarà aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies, En l’acord d’incoació del procediment, es podrà adoptar; motivadament, la mesura cautelar de suspensió de la condició d’associat/da fins es dicti la resolució, en que serà d’aplicació el contingut de la mateixa.
 3. c)No es podran imposar sancions sense audiència de l’interessat.
 4. d)La corresponent sanció s’anotarà a la fitxa personal del sancionat, i es procedirà a la cancel·lació de tal anotació un cop transcorregut sis mesos, 2 anys o 6 anys des del compliment de la sanció, segons es tracti respectivament de faltes lleus, greus o molt greus.

 

Article 31. Cap associat/da o directiu estatutari tractarà d’utilitzar l’Associació per a fins estrictament polítics de caràcter partidista, sindicals o religiós.

 

 

CAPITOL IV

 

Recursos econòmics, pressupostos i administració.

 

Article 32. Els recursos econòmics estaran constituïts:

 

Per la totalitat dels donatius a títol gratuït, legats i herències, subvencions d’organismes oficials, entitats o particulars. I convenis que es puguin percebre, els quals deuran d’ésser admesos per previ acord de la Junta Directiva.

 

Article 33. Aquesta associació te un patrimoni fundacional de cinc mil pessetes.

 

Article 34. L’ Associació portarà preceptivament llibres d’actes, comptabilitat, registre dels associats/des, d’inventari de bens i demés documents prescrits per la llei, degudament diligenciats pel Registre d’Associacions. Els possibles beneficis que obtingui l’entitat, derivats de les seves activitats i el rendiment de llur patrimoni es destinaran a activitats relacionades directament amb els fins de l’Associació, sense que els càrrecs directius, cònjuges i familiars fins els 2on grau de consanguinitat siguin els principals beneficiaris o cooparticeps en l’activitat. Independentment i amb caràcter obligatori es durà el fitxer d’associats/des que, a l’igual que el llibre de registre, indicarà a més a més el nom i cognoms, adreça i telèfons de cada un dels membres de l’Associació.

 

 

CAPITOL V

 

Dissolució i operacions de liquidació.

 

Article 35. L’Associació sols podrà dissoldre’s en els casos següents:

 

 1. a)Una resolució judicial ferma.
 2. b)Per majoria de les 2/3 parts de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte.
 3. c)La baixa dels associats/des, de manera que quedin reduïts a menys de tres associats/des.
 4. d)Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent en cada moment.

 

Article 36. En cas de dissolució, els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució esdevenen liquidadors, i procedeixen a:

 

 1. a)Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació i dur-ne els comptes.
 2. b)Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguin per a la liquidació.
 3. c)Cobrar els crèdits de l’Associació.
 4. d)Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
 5. e)Aplicar els béns sobrants de l’Associació, si n’hi hagués; s’hauran de destinar a la realització de finalitats anàlogues en interès d’altres entitats sense afany de lucre, les finalitats de les quals siguin similars a les de l’Associació.
 6. f)Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre d’Associacions.

 

Aquets Estatuts són els aprovats en l’Assemblea General Ordinària que figura al certificat, celebrada a Lleida el dia 26 d’abril de 2001.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes.

ACEPTAR
Aviso de cookies