Normativa interna

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

DE LA

CIUTAT DE LLEIDA

REGLAMENT INTERN

D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

 

 

(Versió: 1.1)

 

 

 

INDEX

 

 

 

Capítol

INDEX

Descripció Pag.

2

PREÀMBUL 3
CAPÍTOL I Disposicions generals 4
CAPÍTOL II Marc d’actuació i organitzatiu de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 6
Secció 1 Marc d’actuació 6
Secció 2 Marc organitzatiu 6
CAPÍTOL III Funcions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 8
CAPÍTOL IV Dels membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 9
Secció 1 De la incorporació dels membres a l’Associació 9
Secció 2 De les situacions dels membres de l’Associació 10
Secció 3 De la pèrdua de la condició de membre de l’Associació 11
Secció 4 Drets i deures del voluntariat de protecció civil 12
Secció 5 Actitud i Retribucions del voluntariat de protecció civil 13
CAPÍTOL V De l’organització interna de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 14
Secció 1 De l’organització interna 14
Secció 2 De l’organització orgànica de l’Associació 14
Secció 3 De l’organització funcional de l’Associació 15
Secció 4 De les funcions dels responsables de l’Associació 16
CAPÍTOL VI Uniformitat i vestuari del voluntariat de protecció civil 17
CAPÍTOL VII Formació 19
CAPÍTOL VIII Recompenses i sancions 20

 

 

 

 

 

 

PREÀMBUL

 

 

 

A efectes del que disposa la legislació vigent, s’entén per voluntariat, el conjunt de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d’una organització estable i democràtica que comportí un compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona.

 

I s’entén per entitat de voluntariat l’entitat que té per objectiu el treballar per als altres en la millora de la qualitat de vida, que és integrada majoritàriament per voluntaris i que constitueix una organització autònoma sense afany de lucre.

 

Per assolir aquests objectius bàsics dins l’àmbit del voluntariat existeixen les Associacions de Voluntaris.

 

I específicament dins l’àmbit del voluntariat i l’associacionisme, i a traves d’aquestes associacions de voluntaris realitzar un conjunt d’accions dirigides a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones, béns o medi ambient per tota classe de mitjans d’agressió i pels elements naturals o extraordinaris. Per tal de fer possible aquests objectius a Lleida, neix l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida.

 

Aquesta Associació de Voluntaris s’ha creat mitjançant les lleis de Protecció Civil (4/1997, de 20 de Maig) i la d’Associacions (7/1997, de 18 de Juny) de la Generalitat de Catalunya. Aquestes lleis recullen i regulen totes les directrius per a desenvolupar-les, i connectant la tradició d’associacionisme cívic que ha estat i és un element important de la identitat social i cultural de Catalunya i també com a factor essencial per al progrés social i l’avenç de Catalunya com a país.

 

També s’ha de dir que en l’àmbit municipal, es reconeix a l’Alcalde com a màxim responsable en temes de Protecció Civil, que desenvoluparà normalment amb la col·laboració del Regidor Delegat competent en la matèria. Els Ajuntaments són les entitats bàsiques de la Protecció Civil a Catalunya i disposen de la capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria.

 

Per tant, i per articular les oportunitats de col·laboració dels ciutadans, individualment considerats; amb la Protecció Civil Municipal, sembla convenient reglamentar l’organització i funcionament de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida, que a través del departament competent en la matèria de Protecció Civil Municipal, es vincularà als serveis bàsics d’intervenció en emergències depenent de l’Ajuntament de Lleida per a realitzar les tasques que es considerin adients.

 

Aquesta reglamentació seguirà les directrius marcades per el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

 

 

 

 

 

CAPÍTOL I

Disposicions generals

 

 

 

Article 1.- Objecte

 

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida, d’ara en endavant AVPC de la ciutat de Lleida, ha estat constituïda d’acord amb la legislació general d’associacions que té com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins una localitat o una comarca determinades.

 

 

Article 2.- Naturalesa

 

2.1  L’AVPC de la ciutat de Lleida, és una entitat de naturalesa civil amb una estructura i organització que forma un cos únic, sense perjudici d’organitzar-se internament de la manera més adient a les seves necessitats i d’acord a l’establert per el Decret 27/2001, de 23 de gener de la Generalitat de Catalunya.

 

2.2  L’Associació és una organització de caràcter humanitari i altruista, sense ànim de lucre.

 

 

Article 3.- Àmbit

 

L’àmbit territorial d’acció previst per a l’activitat de l’AVPC serà el terme municipal de Lleida, per bé que amb autorització prèvia mitjançant un decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Lleida, els membres de l’associació de voluntaris de protecció civil podran desplaçar-se i actuar fora del municipi.

 

 

Article 4.- Marc normatiu

 

4.1  L’AVPC de la ciutat de Lleida es regirà pels seus propis estatuts, per la legislació general d’associacions i per el que s’estableixi en el present Reglament Intern d’Organització i Funcionament; així com per la normativa autonòmica i de desenvolupament local, per les instruccions i directrius que, a efectes de coordinació general, es dictin en matèria de protecció civil pels organismes estatals o autònoms competents i d’acord a l’establert pel Reglament d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya (Decret 27/2001, de 23 de gener de la Generalitat de Catalunya) i per la Llei de protecció civil de Catalunya (Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya).

 

4.2  Per la Junta Directiva de l’AVPC de la ciutat de Lleida s’elaboraran i aprovaran les instruccions, procediments i normes que siguin necessàries pel desenvolupament i aplicació d’aquest Reglament Intern d’Organització i Funcionament, així com per la regulació de l’activitat de l’Associació.

 

Amb independència de les instruccions, procediments i normes al·ludides s’aprovaran, editaran i distribuiran els manuals d’actuació que procedeixi.

 

 

Article 5.- Finalitat

 

L’AVPC de la ciutat de Lleida tindrà com a finalitats:

 

 • Canalitzar la col·laboració regular del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les funcions corresponents a la protecció civil.

 

 • Configuració d’una organització en base als mitjans municipals, a la col·laboració de les entitats privades i dels ciutadans, per a garantir la coordinació preventiva i operativa respecte de la protecció de persones, béns i medi ambient davant els danys produïts per les situacions d’emergència en circumstàncies de greu risc o catàstrofe, mitjançant la realització d’activitats que permetin evitar les mateixes, reduir els seus efectes, reparar els danys i, en el seu cas, contribuir a corregir les causes productores dels mateixos, tal i com s’estableixin els diferents plans d’emergència aprovats en el municipi.

 

 • Promoure i realitzar activitats de caràcter voluntari dins els serveis preventius que pugessin sorgir dins el municipi d’acord al conveni de col·laboració existent amb aquest.

 

 • Col·laborar amb el municipi amb l’elaboració, desenvolupament i manteniment dels diferents plans d’emergència i els que en un futur aprovi el municipi.

 

 • Desenvolupar totes aquelles tasques encaminades a assolir els objectius previstos en la llei 4/1997, de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Article 6.- Inscripció al registre especial

 

L’AVPC de la ciutat de Lleida, en tant que com associació de voluntariat de protecció civil i reconeguda formalment per l’Ajuntament de Lleida, serà l’associació vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil, reconeguda en els plans corresponents i inscrita en el registre especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, que es crea adscrit a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior.

 

 

 

 

CAPÍTOL II

Marc d’actuació i organitzatiu de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

 

 

 

Secció 1

Marc d’actuació

 

 

Article 7.- Marc de la protecció civil

 

L’AVPC de la ciutat de Lleida ha de desenvolupar les seves funcions en el marc de la protecció civil local i en especial en el marc dels plans de protecció civil d’aquest àmbit, desenvolupant totes aquelles tasques encaminades a assolir els objectius previstos en la llei 4/1997, de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Article 8.- Àmbit municipal

 

8.1  L’àmbit operatiu de l’AVPC de la ciutat de Lleida és el terme municipal corresponent a Lleida.

 

8.2  L’AVPC de la ciutat de Lleida podrà col·laborar amb altres municipis, a petició d’una altra autoritat de protecció civil. La mobilització correspon a l’alcalde del municipi mateix o persona en qui delegui.

 

En cas d’emergència, la coordinació de les actuacions a desenvolupar pel voluntariat de protecció civil s’ha de dur a terme per les persones o centres previstos en els plans de protecció civil o, si no n’hi ha, per aquells a qui correspongui segons la disposició legal aplicable. En aquest cas, es mantindrà informat el Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT).

 

 

Article 9.- Àmbit supramunicipal

 

Per tal d’assolir una major eficàcia en les actuacions, l’AVPC de la ciutat de Lleida pot ser reconeguda per altres municipis i vinculada funcionalment a tots ells, sempre que hi hagi acord amb els ajuntaments interessats i el propi.

 

Secció 2

Marc organitzatiu

 

 

Article 10.- Organització interna

 

L’AVPC de la ciutat de Lleida, d’acord amb la normativa general d’associacions i de conformitat amb el que estableix en els seus estatuts i el Reglament d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya (Decret 27/2001, de 23 de gener de la Generalitat de Catalunya), s’han de dotar per al seu funcionament de la seva pròpia organització interna.

 

 

Article 11.- Vinculació

 

La col·laboració voluntària i per temps determinat dels veïns a la Protecció Civil Municipal es portarà a terme mitjançant la incorporació dels mateixos a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida al que es refereix el present Reglament Intern d’Organització i Funcionament.

 

Per tal de garantir la vinculació funcional del voluntariat de protecció civil a les tasques de protecció civil dins del municipi, l’AVPC de la ciutat de Lleida ha d’acordar amb l’ajuntament el sistema que coordini la col·laboració del voluntariat amb la unitat municipal de la qual depengui el servei de protecció civil.

 

Aquesta coordinació i cooperació serà tal i com s’estableixi en els diferents plans d’emergència aprovats en el municipi, així com per un conveni de col·laboració.

 

 

Article 12.- Objectius

 

L’organització de l’AVPC de la ciutat de Lleida ha de garantir:

 

 • L’organització funcional en les tasques i activitats de protecció civil on participi el voluntariat, segons el que disposa aquest Reglament Intern d’Organització i Funcionament, i l’actuació d’acord amb les previsions locals establertes.

 

 • L’assistència del voluntariat a les actuacions de protecció civil concertades, així com la mobilització del voluntariat en cas de ser necessari per risc o sinistre sobrevingut.

 

 • L’aprofitament per part del voluntariat de les activitats formatives.

 

 • La correcta conservació i manteniment dels locals, mitjans materials i/o tècnics i recursos en general.

 

 

 

CAPÍTOL III

Funcions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

 

 

 

Article 13.- Funcions de col·laboració

 

13.1  L’AVPC de la ciutat de Lleida té com a funció la col·laboració amb l’administració municipal en tasques de protecció civil. En l’àmbit d’aquesta funció, ha de centrar la col·laboració principalment en la participació en les següents tasques:

 

 1. a)La coordinació de l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins el municipi.
 2. b)L’impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de protecció civil.
 3. c)La sensibilització de la població respecte dels riscos que els puguin afectar.
 4. d)Les activitats formatives i divulgatives.
 5. e)El suport en l’elaboració, la implantació o el manteniment de plans de protecció civil que dugui a terme l’Administració.

 

13.2  Les funcions descrites en el paràgraf anterior s’exerciran sens perjudici del que estableixin, si s’escau, els plans d’emergència corresponents, i s’han de dur a terme seguint les línies d’actuació de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, ateses les competències que, d’acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, i la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, té atribuïdes el Departament d’Interior.

 

13.3  L’AVPC de la ciutat de Lleida vetllarà per al correcte ús dels mitjans i recursos disponibles.

 

 

 

 

CAPÍTOL IV

Dels membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

 

 

 

Secció 1

De la incorporació dels membres a l’Associació

 

 

Article 14.- Condició prèvia

 

L’AVPC de la ciutat de Lleida, per tal de ser reconeguda en els plans de protecció civil i inscrita en el registre especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, ha d’estar integrada per persones físiques, majors d’edat, residents a Catalunya, que tinguin interès en col·laborar directament i de forma regular en les activitats pròpies de protecció civil i tinguin la condició de voluntari/ària de protecció civil acreditada per l’Ajuntament de Lleida. Aquesta condició s’adquirirà exclusivament per nomenament expedit per l’Ajuntament de Lleida.

 

 

Article 15.- Requisits

 

15.1  Podran incorporar-se a l’Associació com a voluntaris totes les persones físiques majors d’edat, residents a Catalunya, preferentment a la comarca del Segrià i que acreditin disposar de temps lliure determinat i que tinguin interès en col·laborar directament i de forma regular en les activitats pròpies de protecció civil i que tinguin la condició de voluntari/ària de protecció civil acreditada per l’Ajuntament de Lleida.

 

15.2  A part de l’establert en el paràgraf anterior, els membres de l’AVPC de la ciutat de Lleida han d’acreditar el compliment dels requisits següents:

 

 1. a)Superar el programa de formació bàsica al qual fa referència l’article 41.1.
 2. b)Els altres requisits addicionals que pugui determinar l’Ajuntament de Lleida.
 3. c)No estar en situació d’inhabilitació per l’exercici de càrrecs públics per sentència ferma.
 4. d)No podran haver estat sancionats, mitjançant sentència ferma, per la comissió de qualsevol delicte o falta; ni per cap infracció administrativa, relacionada amb matèries de protecció civil, en els darrers sis mesos, 2 anys o 5 anys, segons es tracti respectivament de faltes lleus, greus o molt greus.
 5. e)Els membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida no podran pertànyer a cap altra entitat de característiques similars.

 

15.3  Els membres d’aquesta associació també s’hauran de comprometre a conèixer i acceptar la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil. En aquest compromís es farà constar que l’interessat executarà les tasques que li siguin encomanades per les autoritats competents, així com pels seus agents i els responsables dels serveis amb què col·laborin.

 

15.4  Així mateix podran pertànyer a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida com a col·laboradors en missions d’orientació, assessorament i assistència tècnica els veïns amb formació i experiència suficient en l’exercici professional o vocació relacionada amb alguna de les activitats d’aquest servei públic.

 

 

Article 16.- Incorporació

 

La incorporació a l’AVPC de la ciutat de Lleida es farà sempre en virtut de la sol·licitud per escrit de l’interessat i posterior compromís per escrit de conèixer i acceptar el contingut dels Estatuts i d’aquest Reglament, així com la normativa vigent en cada moment sobre Protecció Civil.

 

 

Article 17.- Vinculació

 

La vinculació del voluntariat de protecció civil amb l’Ajuntament de Lleida no té la consideració de relació laboral o administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària i no remunerada per a la prestació de serveis de forma gratuïta i altruista, com a mitjà de realització d’accions humanitàries i de solidaritat social.

 

 

Article 18.- De la condició de membre

 

La condició de membre de l’AVPC de la ciutat de Lleida  faculta  per realitzar les activitats corresponents a la mateixa en relació amb situacions d’emergència en els casos d’alt risc o catàstrofe i en aquelles activitats de prevenció programades pel Departament de Protecció Civil Municipal.

 

Els components de l’Associació no poden realitzar, emparant-se en la mateixa, activitats de caràcter personal, política, sindical o comercial.

 

 

Article 19.- Expedient personal

 

A l’AVPC de la ciutat de Lleida hi ha d’haver un arxiu actualitzat en què figuri l’expedient personal de tots els membres que constitueixin l’Associació.

 

L’expedient personal ha de contenir les dades personals següents:

 

–   Nom i cognoms.

–   Número del DNI.

–   Data i lloc de naixement.

–   Domicili habitual i de segona residència.

–   Telèfons de localització.

–   Declaració jurada de no està inhabilitat per exercir càrrecs públics.

 

Així mateix, s’han d’incloure les dades següents:

 

–   Data d’ingrés.

–   Cursos i activitats formatives realitzades i vinculades a l’àmbit de la protecció civil.

–   Permisos de conduir i categoria d’aquests permisos.

–   Titulacions acadèmiques, diplomes i certificats d’estudis oficials realitzats.

–   Els mèrits i els honors concedits, així com les faltes i les sancions corresponents.

–   Fotografies de color (s’han d’actualitzar cada quatre anys).

–   Peces d’uniforme lliurades.

–   Altres informacions d’interès.

 

S’han d’adoptar les mesures adients de confidencialitat per al que no es faci un ús inadequat d’aquestes dades.

 

 

 

Secció 2

De les situacions dels membres de l’Associació

 

 

Article 20.- Situacions

 

El voluntariat integrant de l’AVPC de la ciutat de Lleida podrà trobar-se en situació de membre actiu o en situació de membre reserva.

 

 

Article 21.- Situació d’actiu

 

21.1  La situació d’actiu és aquella en què el membre de l’Associació i voluntari de protecció civil du a terme una col·laboració regular amb la protecció civil del municipi.

 

21.2  El membre de l’Associació i voluntari de protecció civil en situació d’actiu haurà de participar, en la mesura que sigui possible, en les activitats de col·laboració en què participi l’AVPC. Aquesta participació no pot ser inferior, en cap cas, a 60 hores durant l’any natural.

 

 

Article 22.- Situació de reserva

 

22.1  La situació de reserva és aquella en què el membre de l’Associació i voluntari de protecció civil no du a terme una col·laboració regular amb l’AVPC. Passarà a aquesta situació el personal membre de l’Associació i voluntari de protecció civil que ho sol·liciti.

 

22.2  Igualment, l’esmentat personal ha de passar a la situació de reserva, de forma automàtica, en els següents casos:

 

 1. a)Quan no pertanyi a l’AVPC, però es mantingui la condició de voluntari/a de protecció civil.
 2. b)Quan, tot i pertànyer a l’AVPC, no es comprometi a dur a terme la participació mínima establerta.
 3. c)Quan existeixin raons organitzatives o tècniques que facin necessari limitar el nombre de persones en situació d’actiu.
 4. d)Quan sol·liciti un permís temporal, per escrit, superior a 3 mesos i no es podran realitzar mes de dos permisos consecutius sense la conformitat del corresponent responsable de l’Associació.
 5. e)Quan existeixin motius que afectin la condició psicofísica o d’índole personal que condicionin temporalment la seva participació regular com a personal membre de l’AVPC i voluntari de protecció civil, com poden ser:

 

–   L’embaràs, i l’atenció als nadons i fills petits, a petició dels interessats.

–   La malaltia perllongada justificada.

–   La realització d’estudis fora del municipi.

–   Fer una feina que impliqui llargs i freqüents desplaçaments.

 

22.3  El voluntariat de protecció civil en situació de reserva no tindrà l’obligació de participar en les activitats de col·laboració regular previstes per al voluntariat de protecció civil membre de l’AVPC.

 

22.4  Quan el personal voluntari membre de l’AVPC de la ciutat de Lleida, passi de la situació d’actiu a la situació de reserva i tingui assignats documentació, vestuari, distintius o altres elements, haurà de lliurar-los de forma immediata.

 

22.5  El personal voluntari membre de l’AVPC, en situació de reserva que desitgi passar a la situació d’actiu ha de sol·licitar la reincorporació de forma explícita a l’òrgan responsable de l’Associació.

 

 

 

Secció 3

De la pèrdua de la condició de membre de l’Associació

 

 

Article 23.- Pèrdua de la condició de voluntari/ària

 

23.1  La pèrdua de la condició de personal membre de l’Associació i voluntari de protecció civil s’ha de produir de forma automàtica per alguna de les següents causes:

 

 1. a)A petició de l’interessat.
 2. b)Per declaració d’incapacitat o per defunció.
 3. c)Per deixar de complir alguns dels requisits necessaris per a l’adquisició de la condició de personal voluntari de protecció civil municipal, previstos a la legislació vigent.
 4. d)Per deixar de complir alguns dels requisits necessaris per a l’adquisició de la condició de personal membre de l’AVPC de la ciutat de Lleida, previstos a l’article 15.
 5. e)Per incompliment injustificat del compromís de participació mínima.
 6. f)Per incompliment de les obligacions i disposicions recollides en aquest Reglament.
 7. g)Per qualsevol altra causa estipulada en el present Reglament, en els estatuts de l’Associació legalment constituïda o en la resta de la normativa aplicable.

 

23.2  Sempre que es produeixi la pèrdua de la condició de membre de l’AVPC, i aquest tingui assignats documentació, vestuari, distintius o altres elements, haurà de lliurar-los de forma immediata.

 

23.3  S’expedirà, a petició de l’interessat, certificació en el qual es facin constar els serveis prestats en l’AVPC de la ciutat de Lleida així com la causa, si s’escau, per la qual es va acordar la baixa, i es remetrà còpia al Registre especial d’associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

 

Secció 4

Drets i deures del voluntariat de protecció civil

 

 

Article 24.- Drets

 

24.1  Els membres de l’AVPC de la ciutat de Lleida regulats en el present capítol, tenen els següents drets:

 

 1. a)Portar el nom de “voluntari o voluntària de protecció civil de Lleida”.
 2. b)Fer ús dels elements autoritzats en totes aquelles actuacions en què participin.
 3. c)Rebre els reconeixements, les mencions i les recompenses honorífiques previstes en la normativa vigent.
 4. d)Rebre formació.
 5. e)El reembossament per les despeses realitzades en l’acompliment de les seves activitats.
 6. f)La cobertura d’una assegurança d’accidents, per aquells que es produeixin durant les activitats en què participin, que comprengui indemnitzacions per disminucions físiques, invalidesa temporal o permanent, defunció i assistència sanitària.
 7. g)La cobertura d’una assegurança de responsabilitat civil per les activitats en què participin.
 8. h)Formular peticions i suggeriments a la unitat municipal que atén el servei de protecció civil, a través dels seus responsables immediats. Així mateix, el voluntari té dret a elevar llurs peticions, suggeriments i reclamacions al President de l’Associació qui les considerarà i, si s’escau, les exposarà a la Junta Directiva.

 

24.2  Les assegurances a què fan referència les lletres f) i g) de l’apartat anterior han de ser subscrites per l’AVPC de la ciutat de Lleida, amb la salvetat que s’expliciti de forma diferent en el conveni de col·laboració entre l’AVPC i l’Ajuntament de Lleida.

 

 

Article 25.- Deures

 

Els membres de l’AVPC de la ciutat de Lleida regulats en el present capítol tenen els següents deures:

 

 1. a)Participar en les activitats formatives i preventives a les quals siguin convocats pels òrgans rectors de l’associació i per les autoritats de protecció civil, directament o a través de la unitat municipal que atengui aquest servei.
 2. b)Assistir a la crida de les autoritats de protecció civil en els casos d’activació de plans, presentant-se amb la màxima urgència en el lloc indicat, llevat dels casos d’impossibilitat, degudament justificats.
 3. c)Realitzar, en cas d’emergència, les actuacions que siguin ordenades per l’autoritat de protecció civil corresponent.
 4. d)Conèixer els plans de protecció civil que afectin el municipi de Lleida, en especial en tot allò que faci referència a la participació del voluntariat de protecció civil.
 5. e)Abstenir-se d’actuar al marge de les activitats establertes per l’autoritat de protecció civil, sense excloure les obligacions que els puguin correspondre com a ciutadans.
 6. f)Abstenir-se d’utilitzar els elements previstos per a l’ús del voluntariat de protecció civil fora de les activitats en què participin. En aquestes activitats no podran utilitzar-se elements diferents dels autoritzats per l’Ajuntament de Lleida.
 7. g)Posar en coneixement de la unitat que atén el servei municipal de protecció civil o de les autoritats competents l’existència de fets o circumstàncies que puguin suposar un risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
 8. h)Respectar l’estructura funcional determinada per a les activitats en què participin.
 9. i)Conservar i mantenir en perfecte estat els elements que els siguin confiats i seguir les normes establertes per al seu ús.
 10. j)Abstenir-se de fer aquells actes que poden menyscabar la imatge i el prestigi de l’AVPC de la ciutat de Lleida o de l’administració municipal.

 

Secció 5

Actitud i Retribucions del voluntariat de protecció civil

 

 

Article 26.- De l’Actitud

 

Durant el servei, el voluntari de l’AVPC de la ciutat de Lleida ha de tenir una actitud atenta i vigilant a fi d’adonar-se de les incidències i poder resoldre-les per ell mateix o, en cas contrari, assabentar a qui correspongui.

 

La informació sobre les incidències en el servei s’ha de fer al comandament immediat de la manera que s’estableixi. En tot cas ha de reflectir fidelment els fets, i aportar totes aquelles dades objectives que siguin necessàries per una comprensió clara. En cas de manifestar la seva opinió personal ho ha de fer remarcar expressament.

 

En les intervencions ha d’actuar amb reflexió, diligència i prudència sense aventurar judicis ni precipitar decisions, i no s’ha de deixar influenciar per impressions momentànies, animositats o prejudicis personals.

 

S’ha de dispensar als ciutadans un tracte acurat i cortès, i utilitzar el tractament de <vostè>. No s’ha de fer ús de cap mena de violència i incorrecció en el llenguatge ni de gests desairosos. També s’ha d’evitar entrar en qualsevol tipus de polèmica.

 

El voluntari de l’AVPC de la ciutat de Lleida ha de mantenir una aparença externa digna, per tant es presentarà al servei net i endreçat i no es portarà durant el servei arracades, polseres, collars ni altres ornaments que limitin la llibertat de moviments, que representin un perill o puguin perjudicar el desenvolupament normal del servei. El cabell es portarà net i pentinat i evitar-ne els excessos, d’acord amb les costums generals i en aquest sentit, en cas de sobrepassar l’espatlla, es recollirà convenientment.

 

El tractament habitual entre els diferents membres de l’AVPC ha de ser el de <vostè>.

 

Durant el servei, els membres de l’AVPC no poden romandre en establiments de concurrència pública, excepte que sigui un motiu justificat o autoritzat. Tenen prohibit el consum de begudes alcohòliques i s’han d’abstenir de fer qualsevol altra activitat que desdigui de la bona imatge de l’AVPC.

 

Els voluntaris de l’AVPC a la via pública han de mantenir el cos dret, sense recolzar-se a les parets, els vehicles, ni altres elements i han d’evitar positures que detonin negligència o desídia.

 

 

Article 27.- De les retribucions

 

La pertinència dels voluntaris a l’AVPC de la ciutat de Lleida serà gratuïta i honorífica, sense dret a reclamar a l’Associació cap retribució ni premi, exceptuant les indemnitzacions per accident que li puguin correspondre d’acord amb l’article 24.1 lletres f) i g) d’aquest Reglament.

 

No es podran acceptar a títol personal, donacions, regals o contraprestacions de qualsevol tipus, per actes derivats de l’actuació com a voluntari.

 

 

CAPÍTOL V

De l’organització interna de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

 

 

 

Secció 1

De l’organització interna

 

 

Article 28.- De l’organització interna

 

28.1  L’AVPC de la ciutat de Lleida, d’acord amb la normativa general d’associacions i de conformitat amb el que estableixen els seus estatuts, es dotarà per al seu funcionament, de la seva pròpia organització interna.

 

28.2  Aquesta organització interna serà estructurada en Unitat d’Intervenció (orgànica i funcional).

 

28.3  L’organització orgànica és la pròpia de l’Associació com a tal, i destinada a donar compliment als acords establerts amb l’administració municipal i a la legislació i normativa vigent en matèria de protecció civil. L’organització funcional, és la pròpia en cas de situacions d’emergència, risc o en serveis convinguts, on l’Associació ha d’actuar coordinada amb serveis municipals o supramunicipals.

 

 

Article 29.- Supeditació

 

29.1  L’AVPC de la ciutat de Lleida està supeditada en les activitats en què participi, al Departament de Protecció Civil Municipal on restarà emmarcada, o per defecte d’aquest, en el que es consideri oportú per el propi Ajuntament com a responsable del servei de protecció civil.

 

29.2  En el que no preveu aquest Reglament Intern d’Organització i Funcionament, aquesta organització s’ajustarà al que estableixin la normativa i els plans de protecció civil del municipi de Lleida.

 

 

Article 30.- Dependència

 

L’Associació dependrà directament del seu President, que podrà delegar l’exercici de les seves funcions i competències en els membres que així ho cregui oportú en funció de les tasques a realitzar.

 

 

 

Secció 2

De l’organització de l’Associació

 

 

Article 31.- Organització orgànica

 

L’AVPC de la ciutat de Lleida s’estructurarà orgànica i funcionalment en una Unitat d’Intervenció i en raó als efectius que existeixen  a disposició de la mateixa, articulant-se en sis secciones, les quals formaran l’anomenada Unitat d’Intervenció; sens perjudici d’una posterior ampliació o modificació.

 

Les secciones anomenades son:

 

 • Secció d’Informàtica i Telecomunicacions
 • Secció d’Intervenció
 • Secció de Planificació i Logística
 • Secció de Formació
 • Secció Canina
 • Secció Sanitària

 

 

 

Secció 3

De l’organització funcional de l’Associació

 

 

Article 32.- Organització funcional

 

32.1  L’AVPC de la ciutat de Lleida s’estructurarà, funcionalment en una única Unitat d’Intervenció i en raó dels efectius de que es disposin, s’articularà en Seccions Operatives.

 

32.2  L’organització funcional del voluntariat de protecció civil es basarà en el principi de jerarquia.

 

 

Article 33.- Unitat d’Intervenció

 

33.1  Les diferents seccions i altres divisions organitzatives funcionals que puguin establir-se, s’agruparan en una Unitat d’Intervenció que englobarà tots els recursos humans i materials disponibles i tindrà, així mateix, un responsable únic.

 

33.2  La designació del responsable o Cap d’Unitat d’Intervenció correspon a l’autoritat de protecció civil de La ciutat de Lleida  d’entre el personal voluntari que acrediti suficient formació, capacitat i aptitud.

 

 

Article 34.- Seccions

 

34.1  Les seccions han de proporcionar a l’Associació, la seva capacitat de reacció funcional davant d’una situació d’emergència, risc o servei convingut en què pot veres implicada, contemplant-se en el possible tots aquells camps d’actuació dins les seves possibilitats d’efectius i d’acord a l’establert en el marc del conveni amb l’administració municipal i els plans d’emergència municipals.

 

34.2  La designació dels responsables o Caps de Secció correspon a l’autoritat de protecció civil de Lleida  d’entre el personal voluntari que acrediti suficient formació, capacitat i aptitud.

 

34.3  Els responsables de les seccions compliran i faran complir les obligacions que tenen assignades i han de fer avinents al Cap d’Unitat, de manera immediata, de totes les anomalies o novetats que observin en el servei, com també han de corregir aquelles que siguin de la seva competència.

 

34.4  En cas d’absència temporal prevista del responsable d’una Secció n’ha d’assumir les funcions el responsable que es delegui dins de la seva mateixa categoria o dels de la categoria immediatament inferior.

 

En cas d’absència temporal imprevista del responsable d’una Secció ha d’assumir automàticament les funcions el més antic de la categoria inferior.

 

En cas d’una coincidència d’antiguitat ha d’assumir la responsabilitat el de més edat. No obstant això, si l’absència es perllonga més de 24 hores, el Cap d’Unitat pot designar un altre comandament de la mateixa categoria de l’absent, sempre que el consideri idoni per a la funció.

 

34.5  Les seccions operatives es conformaran en equips, els quals proporcionaran una operativitat més efectiva en els serveis que presti l’Associació.

 

 

Article 35.- Equips

 

35.1  Les seccions s’organitzaran en equips. Aquests equips són la unitat bàsica d’organització del voluntariat de protecció civil, amb caràcter general, i estarà compost per dos voluntaris com a mínim.

 

35.2  Cada Equip serà coordinat per un Cap d’Equip, el qual serà designat per el Cap de Secció corresponent amb el vist i plau del Cap d’Unitat.

 

 

Secció 4

De les funcions dels responsables de la Unitat d’Intervenció

 

 

Article 36.- Funcions dels responsables

 

36.1  Les funcions del Cap d’Unitat, dins l’àmbit d’actuació de l’organització funcional, són:

 

 1. a)Dirigir, coordinar i inspeccionar els serveis encomanats.
 2. b)Dictar les directrius i instruccions que trobi convenients per el bon funcionament dels serveis.
 3. c)Desenvolupar les funcions preventives i operatives necessàries per donar una millor i eficaç resposta a l’estructura i organització funcional de l’Associació.
 4. d)Dirigir, coordinar i supervisar les tasques dels Caps de Secció
 5. e)Vetllar, perquè les instruccions particulars, directrius, normes d’actuació i altres assumptes que afectin al treball quotidià, arribin a tots els voluntaris participants.
 6. f)Assumir totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades pels òrgans superiors.

 

36.2  Les funcions del Cap de Secció, dins del seu àmbit d’actuació, són:

 

 1. a)Assumir les funcions delegades per el Cap de la Unitat d’Intervenció.
 2. b)Col·laborar amb el Cap d’Unitat en la planificació dels serveis.
 3. c)Coordinar i dirigir les tasques assignades als corresponents Caps d’Equip que depenen de la seva pròpia secció, l’execució de les directrius i els resultats dels mateixos.
 4. d)Distribuir les tasques a desenvolupar per cada Cap d’Equip i el personal que li és assignat.
 5. e)Supervisar i controlar els recursos materials que li son assignats i tenir cura del seu manteniment.
 6. f)Transmetre tota informació o comunicació d’interès pel desenvolupament de les tasques dels voluntaris.
 7. g)Assumir les funcions d’organització que li siguin encomanades.
 8. h)Assessorar e impulsar les activitats dels Caps d’Equip de la seva Secció.
 9. i)Assumir totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel Cap de la Unitat.

 

36.3  Les funcions del Cap d’Equip, dins del seu àmbit d’actuació, són:

 

 1. a)Coordinar i dirigir les tasques encomanades per el corresponent Cap de Secció.
 2. b)Exercir la coordinació i direcció directa dels voluntaris assignats al seu equip.
 3. c)Assessorar i orientar els voluntaris sobre les disposicions i directrius emanades de la direcció de l’Associació, sobre ordres i circulars, intervencions i altres tasques pròpies de l’AVPC de la ciutat de Lleida, amb la finalitat d’aconseguir un alt rendiment i eficàcia.
 4. d)Assumir totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la superioritat.

 

 

 

 

CAPÍTOL VI

Uniformitat i vestuari del voluntariat de protecció civil

 

 

 

Article 37.- Elements d’uniformitat

 

37.1  Es defineix com a uniformitat el conjunt de normes que regulen el disseny, el color, les característiques i l’ús del vestuari, els distintius, els emblemes, l’equip i altres complements de què es disposa per dur a terme les diverses activitats i funcions de l’AVPC de la ciutat de Lleida.

 

37.2  L’AVPC de la ciutat de Lleida regularà els elements d’uniformitat, a les directrius tècniques harmonitzadores elaborades i aprovades per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i a les determinades per el propi municipi.

 

 

Article 38.- Vestuari

 

38.1  El vestuari és el conjunt de peces reglamentàries que constitueixen l’uniforme necessari per desenvolupar les diferents tasques assignades a l’AVPC de la ciutat de Lleida.

 

38.2  Les peces de l’uniforme s’han de mantenir en un estat perfecte de conservació i neteja. Correspon al Cap d’Unitat de vetllar per la correcta uniformitat i presentació dels membres de l’AVPC.

 

38.3  Els emblemes tenen com a finalitat la identificació externa de les persones que formen part del col·lectiu de l’AVPC de la ciutat de Lleida, existint tres tipus d’emblema:

 

 • Carnet d’identificació de voluntari de l’AVPC de la ciutat de Lleida.
 • Emblema de gorra.
 • Emblema de pit i braç.

 

Excepte autorització expressa del President de l’AVPC de la ciutat de Lleida, no es poden utilitzar emblemes diferents als enumerats.

 

 

Article 39.- De l’ús de la uniformitat

 

39.1  Tots els membres de l’AVPC de la ciutat de Lleida que participin en un servei determinat, estaran obligats a portar l’uniforme reglamentari que designi l’Associació. Així mateix, l’Associació lluirà el corresponent material d’uniformitat.

 

39.2  L’uniforme és d’ús obligatori per a tots el membres de l’Associació durant els actes de servei, i està prohibit utilitzar-lo incompletament o incorrectament. Les diferents peces de l’uniforme es tindran que portar degudament abotonades, i el calçat net, i igualment la peça de cap es portarà correctament centrada sense estar inclinada i la visera a l’altura de la vista.

 

39.3  Els membres de l’AVPC han de portar, com a mínim, una armilla amb una banda reflectora a la part anterior i posterior sobre la qual han de figurar les paraules “Protecció Civil” i a la part superior esquerra davantera un distintiu on ha de figurar el nom i l’escut del municipi. Ambdós elements segons les formes i les característiques descrites en l’annex 2 del Reglament d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya (Decret 27/2001, de 23 de gener de la Generalitat de Catalunya).

 

39.4  Els membres de l’AVPC de la ciutat de Lleida no estan obligats a dur l’uniforme en anar a incorporar-se al servei o després que s’acabi. Ara bé, si el porten, s’ha d’utilitzar de la manera indicada en l’apartat anterior.

 

39.5  Fora de servei o dels actes que es deriven de les seves funcions, està prohibit l’ús de l’uniforme, excepte en aquells casos que ho autoritzi el President de l’AVPC de la ciutat de Lleida.

 

39.6  La pèrdua o sostracció de peces de vestuari i equip, en cap cas eximeix de complir allò que es disposa en els articles anteriors sobre vestuari i uniformitat i s’ha de comunicar immediatament al Cap d’Unitat. Aquest ho comunicarà al President de l’Associació, qui disposarà la pràctica de la informació pertinent per esclarir els fets. Si a partir d’aquesta informació en resulta culpa o negligència que constitueix falta disciplinària, la reposició de les peces o els efectes desapareguts aniran a càrrec de l’interessat.

 

39.7  El canvi d’uniformitat en les diferents estacions de l’any és discrecional, i correspon al Cap d’Unitat determinar la uniformitat que s’ha d’utilitzar, segons les diferents peculiaritats. Quan es puguin utilitzar simultàniament dues o més peces del mateix tipus d’uniforme corresponent a diferents estacions, ha de ser el cap de servei corresponent qui disposi la utilització d’unes i altres, d’acord amb els horaris i les tasques assignades.

 

 

 

CAPÍTOL VII

Formació

 

 

 

Article 40.- Activitats formatives

 

La Junta Directiva de l’AVPC de la ciutat de Lleida preveurà programes i activitats formatives adreçades al voluntariat, basades en les directrius marcades per la pròpia administració local i per l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya.

 

 

Article 41.- Formació bàsica i específica

 

41.1  Per tal d’adquirir la condició de voluntari/ària de protecció civil, s’haurà de superar satisfactòriament un programa de formació bàsica en matèria de protecció civil, a proposta de l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya, que s’establirà per resolució de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, previ informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

 

La formació tindrà com a finalitat l’orientació dels aspirants a membres de l’AVPC de la ciutat de Lleida sobre els coneixements bàsics relacionats amb les finalitats d’aquesta Associació, així com contribuir a la selecció dels que procedeixi i facilitar la captació d’aquests per incorporar-se en condicions d’eficàcia a la corresponent Secció.

 

42.2  Es preveuran programes o activitats formatives específiques relatives als diferents llocs de responsabilitat de l’organització funcional o orgànica de l’Associació, essent la seva superació requisit per accedir als llocs corresponents.

 

La formació dels responsables de l’organització funcional de l’Associació, va dirigida a tots els diferents nivells de responsabilitat i té com a objectiu l’actualització i/o ampliació dels diferents nivells de coneixements dels responsables de la Unitat d’Intervenció i donar la capacitació necessària per adequar d’una manera uniforme la seva tasca formativa cap als seus subordinats.

 

42.3  En lo possible, es mantindrà una formació permanent, dirigida als Caps d’Equip, Caps de Secció i Voluntaris en general, que tindrà com a objectiu actualitzar els coneixements necessaris en els diferents àmbits d’actuació.

 

42.4  Es promouran activitats formatives adreçades a millorar la formació humana i general del voluntariat de protecció civil, d’acord amb les directrius de programació i de coordinació de les activitats de formació, que s’estableixin pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Article 43.- De l’activitat formativa

 

43.1  L’activitat formativa s’articularà de la següent manera:

 

 1. a)Cursos de formació bàsica dels aspirants seleccionats per incorporar-se a l’Associació.
 2. b)Cursos d’especialització o perfeccionament per als voluntaris pertanyents a la Unitat d’Intervenció.
 3. c)Exercicis pràctics amb caràcter periòdic per a la  millora permanent de la preparació dels membres de l’Associació.

 

43.2  Els cursos tindran un contingut teòric-pràctic determinat de conformitat amb la normativa vigent. A més de quant antecedeix, l’activitat formativa es complementarà amb les següents activitats:

 

 1. a)L’organització de biblioteques i fons de comunicació sobre Protecció Civil i, especialment, en relació amb l’organització i funcionament d’Associacions de col·laboradors voluntaris i altres modalitats de la participació ciutadana en les activitats de Protecció Civil.
 2. b)El manteniment de relacions de col·laboració mútua amb altres Administracions Públiques o entitats privades relacionades amb Protecció Civil.
 3. c)L’elaboració i edició i, en el seu cas, promoció de publicacions periòdiques sobre temes de Protecció Civil i, especialment, les destinades a la formació de voluntaris i la divulgació de recomanacions a la població sobre factors de risc potencial davant els mateixos.

 

 

CAPÍTOL VIII

Recompenses i sancions

 

 

 

Article 44.- Mèrits

 

L’activitat altruista, solidària i no lucrativa exclou tota remuneració, però no impedeix el reconeixement dels mèrits del voluntariat i, per tant, la constatació d’aquests a efectes honorífics.

 

 

Article 45.- Distincions

 

La valoració dels conductes meritoris podrà realitzar-se mitjançant reconeixements públics, diplomes i medalles, a més d’altres distincions que podrà concedir l’Ajuntament i altres administracions públiques.

 

 

Article 46.- Atorgament

 

El reconeixement i valoració dels conductes meritoris correspon a l’autoritat competent, d’acord amb la proposta del President de l’Associació o, si s’escau, del Cap d’Unitat d’Intervenció. I també gaudiran dels drets que reglamenta la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya, de data 20 de maig; en els seus articles 56.1 c) i 57.

 

 

Article 47.- Sancions

 

47.1  Les sancions que hauran de ser imposades per l’autoritat competent, seran conseqüència de la comissió d’alguna infracció, d’acord amb el que disposa el capítol 6 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el que puguin establir els reglaments i ordenances municipals.

 

47.2  Les conductes dels membres de l’AVPC de la ciutat de Lleida seran objecte de valoració pels procediments que s’estableixin en les corresponents instruccions de desenvolupament d’aquest Reglament Intern d’Organització i Funcionament. Se sancionaran, de conformitat amb l’establert en aquest Reglament, les infraccions al previst en el mateix. La valoració correspondrà a la Junta Directiva i a iniciativa del President de l’Associació.

 

47.3  Les infraccions a lo disposat en aquest Reglament se sancionaran, si s’escau, prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’incoarà per acord de la Junta Directiva, designant un instructor i un secretari per a cada expedient.

 

47.4  En l’acord d’incoació del procediment, es podrà adoptar, motivadament, la mesura cautelar de suspensió de la condició de membre de l’Associació fins que es dicti la resolució, en què serà d’aplicació el contingut de la mateixa.

 

47.5  No es podrà imposar sancions sense audiència de l’interessat.

 

47.6  Les infraccions es consideren lleus, greus i molt greus segons especifica aquest Reglament.

 

47.7  La corresponent sanció s’anotarà a la fitxa personal del sancionat, i es procedirà a la cancel·lació de tal anotació un cop transcorregut sis mesos, 2 anys o 5 anys des del compliment de la sanció, segons es tracti respectivament de faltes lleus, greus o molt greus.

 

 

Article 48.- Faltes molt greus

 

Són faltes molt greus, i per tant motiu d’expulsió, les següents:

 

 1. a)Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 2. b)Qualsevol conducta o actuació constitutiva de delicte dolós (engany o frau).
 3. c)Qualsevol acte de prevaricació o suborn i el fet de no evitar-lo o no denunciar-lo.
 4. d)L’abandonament del servei.
 5. e)La insubordinació individual o col·lectiva envers les autoritats o els comandaments de qui es depèn, i la desobediència a les instruccions legítimes que aquests donin.
 6. f)La denegació d’auxili i la manca d’intervenció urgent en qualsevol fet en què l’actuació sigui obligada o convenient.
 7. g)La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o qualificats com a tals.
 8. h)La manca notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques encomanades.
 9. i)El fet d’embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes durant el servei o habitualment.
 10. j)L’exhibició dels distintius del càrrec sense cap causa que ho justifiqui i el fet de ferne un mal ús.
 11. k)Haver estat condemnat per qualsevol acte delictiu a excepció de les condemnes derivades d’accidents de circulació.
 12. l)El negar-se a complir les sancions de suspensió que li fossin imposades.
 13. m)La reincidència en la comissió de faltes greus.

 

 

Article 49.- Faltes greus

 

Son faltes greus i se sancionaran amb suspensió des d’un a sis mesos, atenent a les circumstàncies que concorreixin, les següents:

 

 1. a)La desobediència als superiors en l’exercici de les funcions i l’incompliment de les ordres rebudes.
 2. b)Les faltes de respecte o consideració greus i manifestes envers els superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans.
 3. c)Els actes i les conductes que atempten contra el decoro i la dignitat dels voluntaris; contra la imatge, el prestigi i la consideració deguda a l’AVPC de la ciutat de Lleida.
 4. d)El fet d’originar enfrontaments en el servei i el fet de prendre-hi part.
 5. e)L’incompliment de l’obligació de donar compte als superiors dels assumptes que aquests hagin de conèixer.
 6. f)El consum de begudes alcohòliques durant el servei.
 7. g)La pèrdua de les credencials i el fet de permetre’n la sostracció per negligència inexcusable.
 8. h)La utilització fora dels actes del servei de l’equip, material i distintius de l’AVPC de la ciutat de Lleida.
 9. i)Les omissions o infraccions greus al que es preceptua en aquest Reglament i en particular al seu article 18.
 10. j)La reincidència en la comissió de faltes lleus.

 

 

Article 50.- Faltes lleus

 

Són faltes lleus i se sancionaran amb amonestació per escrit o suspensió fins a un mes, atenent a les circumstàncies que concorreixin, les següents:

 

 1. a)La incorrecció envers els superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans.
 2. b)El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les funcions o les directrius rebudes.
 3. c)La descurança en la presentació personal.
 4. d)La descurança en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no produeix perjudicis greus.
 5. e)El fet de prescindir del conducte reglamentari en formular qualsevol sol·licitud o reclamació, excepte en cas d’urgència o d’impossibilitat física.
 6. f)La resta d’infraccions i omissions, amb caràcter lleu, al present Reglament.
 7. g)Les faltes repetides de puntualitat sense causa justificada.

 

 

 

 

 

Vist-i-plau

El Secretari                                                                      El President

 

 

 

 

Sr. Manel López Romero                                                             Sr. Josep Lluís Valls Casals

 

 

 

Lleida , a 10 de abril de 2005

 

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes.

ACEPTAR
Aviso de cookies